Manual d'ús del Circuit d'Arts Visuals

 

Documents per descarregar

Cessió de drets Residències i Exposicions

 

 1. Programació de residències d’artistes
 2. Programació de residències de comissaris
 3. Programació d‘exposicions i activitats artístiques

 

Programació de residències d’artistes a les Illes Balears i a tots els territoris de parla catalana

El circuit d’arts visuals TalentIB de l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) neix amb l’objectiu de promoure l’intercanvi cultural entre les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l’exterior a través de la programació de residències d’artistes.

Qui hi pot participar

Poden participar en aquest circuit tots els espais culturals establerts a Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera i els territoris de parla catalana, que disposin d’una programació expositiva i d’activitats artístiques de reconeguda trajectòria.

Les residències d’artistes estan adreçades a artistes visuals residents a les Illes Balears o naturals de l’arxipèlag que vulguin desenvolupar un projecte de creació fora de la seva illa de residència. En el cas dels artistes naturals de les Illes Balears amb residència fora de la seva illa de procedència, la residència es pot fer a qualsevol de les Illes Balears i la resta dels territoris de parla catalana.

Sol·licitants

Actua com a sol·licitant l’espai que du a terme la residència d’artista.

Requisits dels espais sol·licitants

L’espai ha de tenir una programació anual estable d’exposicions i activitats culturals.

La programació de la residència implica que l’espai posa a disposició de l’artista un taller o espai de feina on poder desenvolupar el seu projecte.

La residència d’artista ha de ser objecte d’un contracte entre les parts (espai - artista), el qual ha d’ajustar-se als codis deontològics comunament acceptats pel sector. El contracte ha de contenir tota la informació rellevant sobre la residència i ha de determinar els drets i les obligacions de cadascuna de les parts.

El sol·licitant ha d’aportar, juntament amb el contracte escrit, un dossier de la residència que inclogui la descripció del perfil del resident, les condicions de la residència, un pressupost desglossat, els honoraris, etc. La participació ha d’implicar que l’artista participi en activitats programades que fomentin el coneixement i els contactes amb el teixit cultural del lloc on se fa la residència.

Compromisos dels espais sol·licitants

L’espai s’ha de comprometre a assumir parcialment o totalment les despeses de gestió, desplaçament, allotjament, manutenció, material de producció, assegurança mèdica (en cas que el resident no estigui adherit al sistema de la Seguretat Social estatal) i honoraris de l’artista.

A més, ha de dissenyar un programa complementari d’activitats que permeti a l’artista establir contactes amb l’escena artística local.

La participació dels artistes a les residències implica que autoritzen l’IEB a utilitzar, reproduir i difondre sense contraprestació econòmica qualsevol material gràfic i de text relacionat amb la residència que estigui subjecte a drets d’autor. L’espai és responsable d’informar els artistes sobre l’ús únicament amb finalitats de difusió que l’IEB en pot fer, prèviament a l’inici de la residència. A més, ha de presentar una autorització escrita signada per l’artista en el moment de presentar la sol·licitud del projecte. 

Selecció dels artistes i gestió dels programes de residències

L'espai és l'encarregat de seleccionar els artistes que participen en la residència i també de gestionar tècnicament i administrativament el programa de residències que els acull.

Terminis

Programació de les residències

Les residències s’han de dur a terme entre l’1 de desembre de 2017 i el 30 de novembre de 2018.

Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds està obert fins al 15 d’octubre de 2018.

Les sol·licituds s’han de formalitzar obligatòriament quinze dies abans de l’inici de l’activitat, amb excepció de les residències realitzades entre l’1 de desembre de 2017 i el 18 d’abril de 2018. Les sol·licitud de les residències realitzades durant el mes de novembre de 2018, s’han de presentar abans del 15 d’octubre de 2018. S’entén per inici de l’activitat el primer dia d’incorporació del resident.

Els espais que duen a terme les residències d’artistes han de presentar les sol·licituds per mitjà de la pàgina web www.iebalearics.org/talentib.

Import màxim per sol·licitud

L’import màxim que es concedeix per sol·licitud és de dos mil euros (2.000,00 €), impostos inclosos. 

Import màxim per sol·licitant al Circuit TalentIB d’arts visuals

L’import màxim que es pot concedir per sol·licitant i any en el Circuit TalentIB d’arts visuals és de deu mil euros (10.000,00 €), impostos inclosos, amb independència que el sol·licitant opti a una o diverses línies d’aquest circuit.

Dotació pressupostària

La dotació pressupostària del circuit d’arts visuals TalentIB per a la programació de residències d’artistes és de vint-i-cinc mil euros (25.000,00 €), impostos inclosos.

Barem

L’import a sol·licitar es calcula en funció de la durada de la residència.

1 setmana = 750,00 €

2 setmanes = 1.200,00 €

3 setmanes = 1.600,00 €

4 setmanes o més = 2.000,00 €

Documentació que cal aportar

 • Sol·licitud (formulari en línia)
 • Contracte (entre l’espai i l’artista). El contracte ha d’incloure informació sobre les despeses que assumeixen les parts.
 • Descripció detallada del projecte, amb carta de motivació de l’artista
 • Trajectòria de l’espai sol·licitant, amb històric de les exposicions i activitats programades al llarg del 2017
 • Trajectòria professional de l’artista
 • Pressupost desglossat del projecte (gestió, desplaçament, allotjament, manutenció, material de producció, assegurança mèdica en cas que l’artista no estigui adherit al sistema de la Seguretat Social estatal, honoraris de l’artista).
 • Programa d’activitats destinats a fomentar el coneixement i els contactes amb el sector cultural del lloc on es fa la residència.
 • La cessió de drets signada per l’artista en què s’autoritza a l’IEB a utilitzar, reproduir i difondre qualsevol material gràfic i de text relacionat amb la residència que estigui subjecte a drets d’autor únicament amb finalitats de difusió de l’activitat i sense contraprestació econòmica. Pots descarregar-la aquí.

Aprovació de la sol·licitud

L’IEB informarà per correu electrònic a l’espai sol·licitant de l’aprovació de la sol·licitud.

Facturació

En el termini màxim d’un mes després d’haver duit a terme la residència, l’espai/l’artista ha de presentar una factura sobre les despeses aprovades per l’IEB per a la residència. L’import total de la factura (amb els impostos inclosos) ha de ser igual o inferior al límit màxim concedit per l’IEB. Juntament amb la factura, l’espai/l’artista ha d’entregar una memòria de l’activitat i documents justificatius de les despeses de contractació de proveïdors.

Obligacions dels equipaments

 • Dur a terme l’activitat en les dates previstes.
 • Promocionar l’activitat i fer-ne publicitat.
 • Complir totes les clàusules del contracte subscrit entre les parts.
 • Comunicar a l’artista que l’IEB està autoritzat a utilitzar, reproduir i difondre sense contraprestació econòmica i únicament amb finalitats no lucratives qualsevol material gràfic o de text subjecte a drets d’autor relacionat amb la residència. L’equipament ha de fer arribar a l’IEB el formulari d’autorització signat per l’artista.
 • Incloure la imatge corporativa del programa Circuit TalentIB i el logotip de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports a tots els documents vinculats al projecte.
 • Presentar a l’IEB una memòria de la residència en el moment de la presentació de la factura i documents justificatius de les despeses de contractació de proveïdors.

La memòria ha d’incloure registres gràfics de l’activitat i del material promocional.

 • Respectar el codi de bones practiques professionals a les arts visuals. 

Obligacions dels artistes

 • Dur a terme l’activitat en les dates previstes.
 • Complir totes les clàusules del contracte subscrit entre les parts.
 • Respectar el codi de bones practiques professionals a les arts visuals.

 

Incompliment de les bases

En cas d’incompliment d’aquestes bases, el sol·licitant haurà de retornar íntegrament l’import de l’ajuda atorgada.

 

Incompatibilitat

Aquesta ajuda no és compatible amb les subvencions a la promoció exterior de l’IEB.

 

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa les persones que participen en aquesta convocatòria que, en relació amb les dades incorporades de forma voluntària en la sol·licitud, poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a l’IEB. En tot cas, l’arxiu informàtic que incorpora les dades de caràcter personal es destruirà una vegada efectuada la selecció.

 


Programació de residències de comissaris a les Illes Balears i a tots els territoris de parla catalana

 

El circuit d’arts visuals TalentIB de l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) neix amb l’objectiu de promoure l’intercanvi cultural entre les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l’exterior a través de la programació de residències de comissaris.

Qui hi pot participar

Poden participar en aquest circuit tots els espais culturals establerts a Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera i la resta dels territoris de parla catalana, que disposin d’una programació expositiva i d’activitats artístiques de reconeguda trajectòria.

Les residències de comissariat estan adreçades a comissaris en general que vulguin desenvolupar un projecte de creació i/o investigació a les Illes Balears i als territoris de parla catalana. Els comissaris poden ser tant residents locals com de fora de les Illes Balears.

En el cas dels comissaris residents a les Illes Balears, la participació ha d’implicar mobilitat fora de la seva illa de residència.

En el cas dels comissaris de fora de les Illes Balears, la residència s’ha de realitzar a un espai de les Illes Balears i ha d’implicar la participació en un programa de visites a tallers d’artistes i equipaments expositius organitzat per l’espai que acull el comissari. 

Sol·licitants

Actua com a sol·licitant l’espai que du a terme la residència de comissariat.

Requisits dels espais sol·licitants

L’espai ha de tenir una programació anual estable d’exposicions i activitats culturals.

La programació de la residència implica que l’espai posa a disposició del comissari un taller o espai de feina on poder desenvolupar el seu projecte.

La residència de comissariat ha de ser objecte d’un contracte entre les parts (espai - comissari), el qual ha d’ajustar-se als codis deontològics comunament acceptats pel sector. El contracte ha de contenir tota la informació rellevant sobre la residència i ha de determinar els drets i les obligacions de cadascuna de les parts.

El sol·licitant ha d’aportar, juntament amb el contracte escrit, un dossier de la residència que inclogui la descripció del perfil del resident, les condicions de la residència, un pressupost desglossat, els honoraris, etc.

Compromisos dels espais sol·licitants

L’espai s’ha de comprometre a assumir parcialment o totalment les despeses de gestió, desplaçament, allotjament, manutenció, material de producció, assegurança mèdica (en cas que el resident no estigui adherit al sistema de la Seguretat Social estatal) i honoraris del comissari.

A més, ha de dissenyar un programa complementari d’activitats que permeti al comissari establir contactes amb l’escena artística local.

La participació dels comissaris a les residències implica que autoritzen l’IEB a utilitzar, reproduir i difondre sense contraprestació econòmica qualsevol material gràfic i de text relacionat amb la residència que estigui subjecte a drets d’autor. L’espai és responsable d’informar els comissaris sobre l’ús únicament amb finalitats de difusió que l’IEB en pot fer, prèviament a l’inici de la residència. A més, ha de presentar una autorització escrita signada pel comissari en el moment de presentar la sol·licitud del projecte. 

Selecció dels comissaris i gestió dels programes de residències

L'espai és l'encarregat de seleccionar els comissaris que participen en la residència i també de gestionar tècnicament i administrativament el programa de residències que els acull.

Terminis

Programació de les residències

Les residències s’han de dur a terme entre l’1 de desembre de 2017 i el 30 de novembre de 2018.

Presentació de sol·licituds

Els termini de presentació de sol·licituds està obert fins al 15 d’octubre de 2018.

Les sol·licituds s’han de formalitzar obligatòriament quinze dies abans abans de l’inici de l’activitat, amb excepció de les residències realitzades entre l’1 de desembre de 2017 i el 18 d’abril de 2018. Les sol·licitud de les residències realitzades durant el mes de novembre de 2018, s’han de presentar fins el 15 d’octubre de 2018. S’entén per inici de l’activitat el primer dia d’incorporació del resident.

Els espais que duen a terme les residències de comissaris han de presentar les sol·licituds per mitjà de la pàgina web www.iebalearics.org/talentib.

Imports màxims per sol·licitud

L’import màxim que es concedeix per sol·licitud corresponent a l’opció 1 és de dos mil euros (2.000,00 €), impostos inclosos. 

Per a l’opció 2, l’import màxim per sol·licitud és de dos mil cinc-cents euros (2.500,00 €), impostos inclosos.

Import màxim per sol·licitant al Circuit TalentIB d’arts visuals

L’import màxim que es pot concedir per sol·licitant i any en el Circuit TalentIB d’arts visuals és de deu mil euros (10.000,00 €), impostos inclosos, amb independència que el sol·licitant opti a una o diverses línies d’aquest circuit.

Dotació pressupostària

La dotació pressupostària del circuit d’arts visuals TalentIB per a la programació de residències de comissaris és de vint-i-cinc mil euros (25.000,00 €), impostos inclosos.

Barem

L’import a sol·licitar es calcula en funció de la durada de la residència i el lloc de procedència del resident.

Opció 1

En el cas de comissaris que procedeixen de les Illes Balears, Espanya i Europa:

1 setmana = 750,00 €

2 setmanes = 1.200,00 €

3 setmanes = 1.600,00 €

4 setmanes o més = 2.000,00 €

Opció 2

En el cas de comissaris de fora d’Europa:

1 setmana = 1.250,00 €

2 setmanes = 1.500,00 €

3 setmanes = 2.000,00 €

4 setmanes o més = 2.500,00 €

 

Documentació que cal aportar

 

 • Sol·licitud (formulari en línia)
 • Contracte (entre l’espai i el comissari). El contracte ha d’incloure informació sobre les despeses que assumeixen les parts.
 • Descripció detallada del projecte, amb carta de motivació del comissari
 • Trajectòria de l’espai sol·licitant, amb històric de les exposicions i activitats programades al llarg del 2017
 • Trajectòria professional del comissari
 • Pressupost desglossat del projecte (gestió, desplaçament, allotjament, manutenció, material de producció, assegurança mèdica en cas que el comissari no estigui adherit al sistema de la Seguretat Social estatal, honoraris del comissari).
 • Programa d’activitats destinats a fomentar el coneixement i els contactes amb el sector cultural del lloc on es fa la residència.
 • La cessió de drets signada pel comissari en què s’autoritza a l’IEB a utilitzar, reproduir i difondre qualsevol material gràfic i de text relacionat amb la residència que estigui subjecte a drets d’autor únicament amb finalitats de difusió de l’activitat i sense contraprestació econòmica. Pots descarregar-la aquí.


Aprovació de la sol·licitud

L’IEB informarà per correu electrònic a l’espai sol·licitant de l’aprovació de la sol·licitud.

Facturació

En el termini màxim d’un mes després d’haver duit a terme la residència, l’espai ha de presentar una factura sobre les despeses aprovades per l’IEB per a la residència. L’import total de la factura (amb els impostos inclosos) ha de ser igual o inferior al límit màxim concedit per l’IEB. Juntament amb la factura, l’espai ha d’entregar una memòria de l’activitat i documents justificatius de les despeses de contractació de proveïdors.

Obligacions dels equipaments

 • Dur a terme l’activitat en les dates previstes.
 • Promocionar l’activitat i fer-ne publicitat.
 • Complir totes les clàusules del contracte subscrit entre les parts.
 • Comunicar al comissari que l’IEB està autoritzat a utilitzar, reproduir i difondre sense contraprestació econòmica i únicament amb finalitats no lucratives qualsevol material gràfic o de text subjecte a drets d’autor relacionat amb la residència. L’equipament ha de fer arribar a l’IEB el formulari d’autorització signat pel comissari.
 • Incloure la imatge corporativa del programa Circuit TalentIB i el logotip de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports a tots els documents vinculats al projecte.
 • Presentar a l’IEB una memòria de la residència en el moment de la presentació de la factura i documents justificatius de les despeses de contractació de proveïdors.
 • Respectar el codi de bones practiques professionals a les arts visuals.

 

Obligacions dels comissaris

 • Dur a terme l’activitat en les dates previstes.
 • Complir totes les clàusules del contracte subscrit entre les parts.
 • Respectar el codi de bones practiques professionals a les arts visuals.

 

Incompliment de les bases

En cas d’incompliment d’aquestes bases, el sol·licitant haurà de retornar íntegrament l’import de l’ajuda atorgada.

 

Incompatibilitat

Aquesta ajuda no és compatible amb les subvencions a la promoció exterior de l’IEB.

 

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa les persones que participen en aquesta convocatòria que, en relació amb les dades incorporades de forma voluntària en la sol·licitud, poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a l’IEB. En tot cas, l’arxiu informàtic que incorpora les dades de caràcter personal es destruirà una vegada efectuada la selecció.

 

Programació d‘exposicions i activitats artístiques a les Illes Balears i a tots els territoris de parla catalana

El circuit d’arts visuals TalentIB de l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) neix amb l’objectiu de promoure l’intercanvi cultural entre les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l’exterior a través de l’organització i la programació d’exposicions i activitats artístiques. 

Qui hi pot participar

Poden participar en el circuit d’exposicions tots els espais culturals i de difusió d’art de titularitat pública o privada establerts a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i els territoris de parla catalana, que disposin d’una programació expositiva i d’activitats artístiques de reconeguda trajectòria.

Les exposicions i/o les activitats artístiques que es programin han de ser d’artistes visuals naturals de les Illes Balears o residents a l’arxipèlag. La participació ha d’implicar mobilitat fora de l’illa de residència de l’artista participant. En el cas dels artistes naturals de les Illes Balears amb residència fora de la seva illa de procedència, l’exposició es pot fer a qualsevol de les Illes Balears i la resta dels territoris de parla catalana.

Sol·licitants

La sol·licitud ha de ser presentada per l’espai de difusió, l’agent cultural o l’artista o col·lectiu d’artistes que organitza l’exposició i/o l’activitat artística.

Requisits

L’exposició i/o activitat artística que es vol programar ha de ser objecte d’un contracte entre les parts (espai de difusió/agent o artista), el qual ha d’ajustar-se als codis deontològics comunament acceptats pel sector. El contracte ha de contenir tota la informació rellevant sobre l’exposició i/o l’activitat artística i determinarà els drets i les obligacions de cadascuna de les parts.

El sol·licitant ha d’aportar, juntament amb el contracte escrit, un dossier de l’exposició o l’activitat artística que inclogui una descripció del projecte, el repartiment de tasques, el pressupost desglossat, el pla de finançament, el pla de comunicació, els honoraris, etc.

 

Compromisos dels sol·licitants

La participació al circuit TalentIB d’arts visuals comporta que l’artista autoritza l’IEB a utilitzar, reproduir i difondre sense contraprestació econòmica qualsevol material gràfic i de text relacionat amb l’exposició o l’activitat artística que estigui subjecte a drets d’autor. La part sol·licitant és responsable d’informar totes les parts implicades sobre l’ús que l’IEB en pot fer. A més, ha de presentar una autorització escrita signada per les parts implicades en el moment de presentar la sol·licitud.

La gestió tècnica i administrativa de l’exposició o l’activitat artística correspon a l’espai de difusió, l’agent i/o l’artista.

 Selecció dels artistes de les exposicions i/o activitats artístiques

La part sol·licitant és l’encarregada de seleccionar l’exposició i/o l’activitat, l’artista o el col·lectiu d’artistes i/o l’agent cultural que hi participa. També ha de gestionar l’activitat programada des del punt de vista tècnic i administratiu.

Terminis

Programació de les exposicions i/o activitats artístiques

Les exposicions i/o les activitats artístiques s’han de dur a terme entre l’1 de desembre de 2017 i el 30 de novembre de 2018.

Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds roman obert fins al 15 d’octubre de 2018.

Les sol·licituds s’han de formalitzar obligatòriament quinze dies abans de l’inici de l’activitat, amb excepció de les exposicions i/o les activitats artístiques realitzades entre l’1 de desembre de 2017 i el 18 d’abril de 2018. Les sol·licitud de les exposicions i/o les activitats artístiques realitzades durant el mes de novembre de 2018, s’han de presentar abans del 15 d’octubre de 2018. S’entén com a data d’inici el primer dia d’obertura de l’exposició o de realització de l’activitat artística.

Els artistes, els espais de difusió i els agents que programen o organitzen les exposicions o les activitats artístiques han de presentar les sol·licituds per mitjà de la pàgina web  www.iebalearics.org/talentib.

 Import màxim per sol·licitud

L’import màxim que es concedeix per sol·licitud és de dos mil vuit-cents euros (2.800,00 €), impostos inclosos. 

Import màxim per sol·licitant al Circuit TalentIB d’arts visuals

L’import màxim que es pot concedir per sol·licitant i any en el Circuit TalentIB d’arts visuals és de deu mil euros (10.000,00 €), impostos inclosos, amb independència que el sol·licitant opti a una o diverses línies d’aquest circuit.

Dotació pressupostària

La dotació pressupostària del circuit d’arts visuals TalentIB per a la programació d’exposicions i activitats artístiques és de cinquanta mil euros (50.000,00 €).

Documentació que cal aportar

 • Sol·licitud (formulari en línia)
 • Contracte entre les parts (espai de difusió i artista o agent cultural). El contracte ha d’estipular i desglossar les despeses que assumeixen les parts.
 • Dossier de l’exposició o de l’activitat artística
 • Trajectòria de l’espai que acull el projecte, amb històric de les exposicions i activitats programades al llarg de l’any 2017
 • Trajectòria professional de l’artista
 • Trajectòria professional de l’agent cultural
 • Pressupost desglossat de l’exposició i/o l’activitat artística, amb indicació de les despeses de producció, transport de concentració i dispersió, muntatge i desmuntatge, desplaçaments (viatges i allotjaments), manutenció, promoció i publicitat, honoraris de proveïdors, d’altres professionals i els honoraris de l’artista, etc.
 • La cessió de drets signada en què s’autoritza l’IEB a utilitzar, reproduir i difondre qualsevol material gràfic i de text relacionat amb l’exposició o l’activitat artística amb finalitats de difusió de l’activitat i sense contraprestació econòmica. Pots descarregar-la aquí.

Aprovació de la sol·licitud

L’IEB informarà al sol·licitant de l’aprovació de la sol·licitud per correu electrònic.

Facturació

Per facilitar la gestió de les exposicions i les activitats artístiques programades en el circuit d'arts visuals TalentIB, les factures (impostos inclosos) que han de justificar les despeses aprovades per l’IEB es podran lliurar de la manera següent: una primera factura del 50% de les despeses aprovades per l'IEB, una vegada aprovada la sol·licitud, i una segona factura de l’altre 50% de les despeses aprovades per l’IEB, una vegada acabada l’exposició o activitat.

Juntament amb la factura, l’espai ha d’entregar documents justificatius de les despeses de contractació de proveïdors.

 

Obligacions de l’espai de difusió/agent cultural/artista:

 • Dur a terme l’activitat en la data prevista.
 • Promocionar l’activitat i fer-ne publicitat.
 • Comunicar a les parts implicades que l’IEB està autoritzat a utilitzar, reproduir i difondre sense contraprestació econòmica i únicament amb finalitats de difusió qualsevol material gràfic o de text subjecte a drets d’autor relacionat amb l’exposició o l’activitat programada. El sol·licitant ha de fer arribar a l’IEB el formulari d’autorització signat per les parts subjectes a drets d’autors.
 • Incloure la imatge corporativa del programa Circuit TalentIB i el logotip de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports a tots els documents vinculats al projecte.
 • Enviar a l’IEB tots els material promocionals de l’activitat.
 • Enviar a l’IEB una memòria de l’exposició o l’activitat programada en el moment de la presentació de la segona factura i documents justificatius de les despeses de contractació de proveïdors. La memòria ha d’incloure registres gràfics de l’activitat i del material promocional.
 • Respectar el codi de bones pràctiques professionals a les arts visuals.

Incompliment de les bases

En cas d’incompliment d’aquestes bases, el sol·licitant haurà de retornar íntegrament l’import de l’ajuda atorgada.

 

Incompatibilitat

Aquesta ajuda no és compatible amb les subvencions a la promoció exterior de l’IEB.

 

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa les persones que participen en aquesta convocatòria que, en relació amb les dades incorporades de forma voluntària en la sol·licitud, poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a l’IEB. En tot cas, l’arxiu informàtic que incorpora les dades de caràcter personal es destruirà una vegada efectuada la selecció

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació.