Manual d'ús del Circuit d'Arts Escèniques 2019

Què és el Circuit TalentIB

TALENTIB és el nom que reben els circuits d'intercanvi cultural que organitza l'Institut d'Estudis Baleàrics. Aquest iniciativa té com a objectiu fomentar el moviment d’espectacles d'arts escèniques i música, d'exposicions i d'activitats literàries entre les diferents Illes i a la resta de territoris de parla catalana.

 

Calendari per al 1r semestre de 2019

3 de desembre - 4 de gener: presentació de noves sol·licituds per formar part del catàleg d’artistes o d’espais.

LES PROPOSTES JA INCLOSES EL 2018 NO S'HAN DE TORNAR A INSCRIURE PERQUÈ ES MANTENEN DINS EL CATÀLEG.

 

FUNCIONAMENT PENDENT DE MODIFICACIONS (FAREM PÚBLIC EL MANUAL D'ÚS PER A 2019 EN ELS PROPERS DIES)

 

CIRCUIT TALENTIB D’ARTS ESCÈNIQUES 2018

El Circuit TalentIB d'arts escèniques és un circuit de teatres i sales que serveix per impulsar la presència de companyies de les Illes Balears a qualsevol altra illa i a tots els territoris de parla catalana amb la finalitat de representar-hi els seus espectacles. L'Institut d’Estudis Baleàrics elabora, de manera conjunta amb les sales, una programació semestral amb la característica que les actuacions han de fer-se a una illa diferent de la de procedència de la companyia o a un altre territori de parla catalana.

 

Beneficiaris del circuit

• Artistes: Podran inscriure’s com a proposta artística totes les companyies residents a les Illes Balears, amb activitat professional en l’àmbit de les arts escèniques. Hauran de facturar a través d’una empresa o autònom.

• Espais: Equipaments, programadors i sales, de titularitat pública o privada, amb una programació professional estable d’arts escèniques, interessats a programar companyies d’altres illes diferents de la seva (en el cas de les Illes Balears) o de qualsevol de les Illes Balears (en el cas de la resta de territoris de parla catalana). Els espais hauran d'acreditar un mínim de 15 activitats programades anualment al marge del circuit TalentIB. No poden formar part del circuit les actuacions incloses dins el programa de festes patronals ni de festivals. Cal sol·licitar un mínim de 3 actuacions mitjançant el circuit durant l’any 2018, en combinació amb el de música.

 

Funcionament del circuit

1. Apuntar-se al catàleg

L’Institut d’Estudis Baleàrics recollirà en un catàleg les propostes escèniques, per una banda; i els equipaments exhibidors, per l'altra, que vulguin participar en el circuit TalentIB 2018, segons el calendari establert.

 

2. Proposta de programació

Els espais programadors podran triar del catàleg de propostes aquelles que vulguin acollir d'acord amb la disponibilitat de les companyies, i faran arribar a l’Institut d’Estudis Baleàrics les seves sol·licituds de programació per al 2n semestre de 2018 mitjançant el formulari corresponent.

IMPORTANT: Els artistes rebran per correu electrònic la llista d'espais que s'han inscrit a TalentIB. Els espais rebran la llista de propostes artístiques amb les dades de contacte que s'han facilitat mitjançant el formulari. És responsabilitat d'espai i artistes posar-se d'acord pel que fa a les condicions de contractació.

 

3. Confirmació

L'Institut d’Estudis Baleàrics repartirà la disponibilitat pressupostària de cada semestre en funció de les peticions rebudes i comunicarà als programadors el nombre d'actuacions concedides. En cas que no sigui possible dur totes les sol·licitades a terme, l’espai programador seleccionarà les de la seva preferència.

 

4. Pagament

L’Institut d’Estudis Baleàrics pagarà a les companyies contractades per actuar en el marc del circuit TalentIB d'arts escèniques les quantitats següents en concepte d’honoraris:

Propostes artístiques de Mallorca:

 • actuacions a Menorca i Eivissa: 200 € (més IVA) per persona i actuació
 • actuacions a Formentera: 300 € (més IVA) per persona i actuació
 • actuacions a altres territoris de parla catalana: 300 € (més IVA) per persona i actuació

Propostes artístiques de Menorca:

 • actuacions a Mallorca: 200 € (més IVA) per persona i actuació
 • actuacions a Eivissa i Formentera: 300 € (més IVA) per persona i actuació
 • actuacions a altres territoris de parla catalana: 300 € (més IVA) per persona i actuació

Propostes artístiques d’Eivissa:

 • actuacions a Mallorca i Formentera: 200 € (més IVA) per persona i actuació
 • actuacions a Menorca: 300 € (més IVA) per persona i actuació
 • actuacions a altres territoris de parla catalana: 300 € (més IVA) per persona i actuació

Propostes artístiques de Formentera:

 • actuacions a Eivissa: 200 € (més IVA) per persona i actuació
 • actuacions a Mallorca i Menorca: 300 € (més IVA) per persona i actuació
 • actuacions a altres territoris de parla catalana: 300 € (més IVA) per persona i actuació

En cas que la companyia necessiti transport de càrrega, l'Institut d’Estudis Baleàrics abonarà una quantitat fixa de 250 € (més IVA) per a aquest concepte. En cas que la sortida impliqui un desplaçament amb doble insularitat o a un altre territori de parla catalana, aquest import passarà a ser de 350 € (més IVA).

Si en una mateixa sortida es fa més d’una actuació a la mateixa illa, l’import de la factura no podrà superar en cap cas els 2.000 € (IVA inclòs). En cas que la sortida impliqui un desplaçament amb doble insularitat o a un altre territori de parla catalana, aquest import passarà a ser de 2.500 € (IVA inclòs).

En un termini màxim de 30 dies després de l'actuació, la companyia ha de fer arribar a l'IEB per correu electrònic (info@talentib.com) una única factura.

Cal adjuntar tota la documentació requerida (vegeu apartat «Obligacions dels artistes»)

LES ACTIVITATS DEL CIRCUIT TALENTIB NO ES PODEN ACOLLIR A LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE PROJECCIÓ EXTERIOR DE L'INSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS.

Obligacions dels artistes

 • Donar d’alta a la Seguretat Social a tots els membres de la companyia (equip artístic i tècnic).
 • Presentar a l’Institut d’Estudis Baleàrics una única factura pels conceptes esmentats abans, en un termini màxim de 30 dies a partir de l’actuació. Les dades de facturació són: Institut d'Estudis Baleàrics CIF Q5755019F Carrer d'Alfons el Magnànim 29, 1r pis. 07004 Palma - Illes Balears
 • Presentar a l’Institut d’Estudis Baleàrics les altes a la Seguretat Social i/o els rebuts d’autònoms juntament amb la factura.
 • Lliurar el qüestionari facilitat per l’Institut d’Estudis Baleàrics juntament amb la factura.

 

Obligacions dels espais

 • Comptar amb programació professional estable en l’àmbit de les arts escèniques i presentar un resum de programació dels darrers dos anys. Els espais hauran d'acreditar un mínim de 15 activitats programades anualment al marge del circuit TalentIB.
 • Les activitats programades en el marc del circuit TalentIB no podran ser gratuïtes.
 • Signar un contracte o carta de compromís amb la companyia, on s’especifiqui la data, el lloc i les condicions econòmiques de l’actuació.
 • Assumir el 100% de les despeses d’allotjament i dietes per a les companyies que contracti.
 • Assumir les despeses tècniques de cada actuació, d’acord amb la fitxa tècnica de l'espectacle que figura a TalentIB.
 • El teatre ha d'arribar a un acord econòmic amb la companyia segons les condicions econòmiques estipulades per aquesta en la fitxa que figura a TalentIB i que haurà de ser com a mínim del 30% dels honoraris de la companyia. L'espai haurà de cedir com a mínim el 50% dels ingressos de taquilla.
 • Incloure la imatge corporativa de l’Institut d’Estudis Baleàrics i del programa TalentIB a tots els documents vinculats al projecte.
 • Fer arribar a l’Institut d’Estudis Baleàrics els materials promocionals de l’activitat.
 • Publicitar l’activitat a través dels seus canals habituals de difusió i esmentar-hi l’Institut d’Estudis Baleàrics i el programa TalentIB.
 • Sol·licitar un mínim de 3 actuacions mitjançant el circuit durant l’any 2018, en combinació amb el circuit de música.
 • Lliurar per correu electrònic (info@talentib.com) el qüestionari facilitat per l’Institut d’Estudis Baleàrics i una còpia del contracte o carta de compromís signat amb la companyia en un termini no superior a les 48 h posteriors a cada actuació. La no presentació d'aquest qüestionari comportarà l'exclusió del circuit.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació.