Convocatòria oberta ARCOmadrid 2024

Karen Mueller

Convocatòria oberta per a la selecció d’un projecte de comissariat per a la Fira Internacional d’Art Contemporani ARCOmadrid 2024

1. Objecte de la convocatòria

L’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), juntament amb els organitzadors de la Fira Internacional d’Art Contemporani ARCOmadrid 2024, crea una convocatòria oberta per a la selecció d’un projecte de comissariat per a l’estand de l’IEB a ARCOmadrid 2024, que se celebra del 6 al 10 de març de 2024 a IFEMA Madrid, Espanya.

2. Descripció i objectiu del projecte

L’IEB és un organisme del Govern de les Illes Balears dedicat al foment de la llengua i la cultura de l’arxipèlag. A través de la seva àrea de cultura, té com a objectiu estratègic consolidar les Illes Balears com un mercat cultural estructurat, a més de fomentar la projecció exterior de la música, les arts escèniques, la literatura i les arts visuals d’aquest territori.

A fi de promoure i donar visibilitat a la creació artística de l’àmbit de les arts visuals de les Illes Balears, l’IEB participa a la fira internacional ARCOmadrid 2024 amb un estand institucional a la secció ARCO Espais Culturals, on es mostra un projecte expositiu individual d’un o una artista balear.

El projecte va acompanyat d’una petita publicació promocional, amb un breu text curatorial i informació sobre la trajectòria dels participants.

El projecte expositiu de l’IEB a la fira ARCOmadrid 2024 es concep com un projecte de promoció de la creació artística balear, sense activitat ni objectiu comercials.

3. Condicions de participació a l’edició de 2024

Per participar a la convocatòria de 2024, la proposta curatorial ha de ser un solo project d’un artista o una artista natural de les Illes Balears o resident a l’arxipèlag.

Tant el format com el concepte d’exposició del projecte són lliures i es pot usar qualsevol de les pràctiques artístiques relacionades amb les arts visuals.

Poden presentar les propostes els curadors o curadores que tenguin el perfil descrit al punt 6.

En relació amb la selecció de l’artista, cal tenir en compte que la fira ARCO és una de les principals fires d’art contemporani del circuit internacional. Amb l’objectiu de difondre i consolidar el reconeixement de les darreres tendències artístiques, aquesta fira presta una atenció especial a les obres que reflecteixen millor el seu temps i posició en el món.

Les obres incloses a l’exposició han d’estar produïdes. Si escau, es preveu una partida pressupostària per a l’emmarcament de les obres o semblants.

La proposta de projecte expositiu s’ha d’adaptar a les dimensions de l’estand contractat per l’IEB a la fira.

A l’edició de 2024 no hi poden participar la comissària i l’artista seleccionades el 2023.

4. Estand

L’estand de l’IEB serà de 24 m² i estarà ubicat al recinte ARCO Espais Culturals. La configuració serà de 6 (paret de fons) x 4 metres (parets laterals).


5. Pressupost i coordinació tècnica

La previsió del pressupost general del projecte expositiu és de 25.000,00 € (vegeu l’annex 1) i inclou els conceptes de lloguer de l’estand; transport de concentració i dispersió; assegurança clau a clau; honoraris de proveïdors, professionals i artistes; material de difusió; emmarcament, i desplaçaments.

La proposta final d’exposició s’ha d’ajustar a les especificacions tècniques i pressupostàries previstes per l’IEB.

L’IEB s’encarrega de l’organització i gestió del projecte, que inclou la contractació de proveïdors i el control i supervisió pressupostaris. El curador o curadora ha de coordinar-se estretament amb l’IEB per al correcte i puntual compliment de totes les tasques de comissariat estipulades per al projecte (vegeu el punt 11, «Tasques del comissariat»).

En cas necessari, l’IEB cobrirà les despeses de desplaçament i d’estada d’un màxim de dos dies del curador a les Illes per facilitar la preparació de la proposta final d’exposició. A aquest efecte només es cobriran les despeses d’un bitllet d’avió d’anada i tornada en classe turista amb origen i destinació a un aeroport de la Unió Europea.

6. Destinataris

La present convocatòria està dirigida a curadors i curadores d’art que hagin liderat projectes rellevants en fires, festivals i espais de difusió d’art contemporani dels àmbits espanyol i internacional.

Tenint en compte que ARCOmadrid 2024 es defineix com una de les principals fires d’art contemporani del circuit internacional, es valoraran especialment aquells perfils que acreditin experiència en projectes i iniciatives focalitzats en la promoció internacional d’artistes.

Els professionals interessats poden ser persones físiques o jurídiques i concórrer a la convocatòria de forma individual o col·lectiva (en aquest darrer cas han de nomenar un representant dels autors del projecte de comissariat).

7. Criteris de valoració del projecte

Els criteris de valoració per a la selecció del projecte guanyador són els següents:

1) L’adequació del projecte al marc conceptual de la fira ARCOmadrid 2024 (fins a 10 punts)

Es valora l’aportació que fa el projecte a la difusió i visibilització de les darreres tendències artístiques, així com l’interès i l’oportunitat que sigui presentat per l’IEB a la fira.

2) La qualitat, l’interès artístic i el rigor del projecte (fins a 15 punts)

Es valoren l’interès temàtic de la proposta, la claredat de redacció i coherència del projecte, el grau d’innovació i originalitat, l’impacte i/o aportació a la reflexió en l’àmbit de l’art contemporani.

L’adequació del perfil professional de la curadora o curador (fins a 10 punts)

Es valoren els projectes i col·laboracions realitzats amb espais de difusió d’art contemporani rellevants en els àmbits nacional i internacional.

3) La viabilitat tècnica i econòmica del projecte (fins a 5 punts)

Es valora la correcta correspondència entre les exigències tècniques plantejades i el seu cost, dins el marc del pressupost màxim assignat per l’IEB.

La puntuació màxima que es pot assolir és de 40 punts.

8. Selecció del projecte guanyador

La selecció del projecte guanyador correspon a un jurat independent.

El projecte guanyador serà el que assoleixi la puntuació més alta de tots els projectes presentats.

En cas d’igualtat en la puntuació, el criteri de desempat serà donar prioritat al projecte que hagi obtingut una major puntuació en l’apartat 7.b), corresponent a la qualitat, l’interès artístic i el rigor del projecte.

9. Jurat
El jurat encarregat de valorar els projectes presentats i seleccionar el projecte guanyador està compost per Carlos Jover, curador membre d’ACCAIB (amb veu i vot); Alexandra Laudo, curadora (amb veu i vot); Bartolomé Marí, curador i crític (amb veu i vot); Gisel Noé, curadora, directora de Mataró Art Contemporani (amb veu i vot); Antonio Ortega, artista i docent (amb veu i vot); Ester Prat, docent i gestora cultural (amb veu i vot); i Karen Müller, responsable de l’àrea d’arts visuals de l’IEB (amb veu i sense vot).

La decisió del jurat és inapel·lable.

10. Honoraris i cobrament dels honoraris

Els honoraris del curador o curadora del projecte guanyador de la convocatòria s’estipulen en 2.500,00 € (imposts inclosos) i inclouen la realització de les tasques descrites al punt 11.

Els honoraris de l’artista del projecte guanyador s’estipulen també en 2.500,00 € (imposts inclosos) i inclouen la preparació de l’exposició i la cessió dels drets de reproducció i comunicació pública del projecte.

Els honoraris no inclouen les despeses de desplaçament i estada a la fira, que seran gestionades i cobertes per l’IEB.

El pagament dels honoraris es farà contra factura en finalitzar l’edició d’ARCOmadrid 2024.

11. Tasques del comissariat
Les tasques del comissariat són les següents:

· Elaboració del concepte i la proposta d’exposició

· Selecció de l’artista (o artistes) i les obres

· Elaboració de la relació d’obres de l’exposició, amb la indicació de la fitxa tècnica i tota la informació rellevant per a la contractació de proveïdors

· Elaboració del projecte final, consensuat amb l’IEB en termes de viabilitat tècnica i pressupostària

· Redacció d’un text curatorial (d’un màxim de 500 paraules) i les notes biogràfiques del curador o curadora i de l’artista, que s’inclouran en la publicació que acompanya l’exposició i s’usaran com a material de difusió

· Provisió d’imatges en baixa i alta resolució de les obres seleccionades

· Suport a l’IEB en la supervisió del disseny, maquetació i impressió de la publicació promocional

· Disseny del muntatge de l’estand, amb instruccions de muntatge

· Supervisió del muntatge de l’exposició, amb assistència durant els dies programats per al muntatge

· Assistència a la inauguració de l’exposició, amb disponibilitat per a una estada de dos dies a la fira (del 6 a 8 de març)

· Atenció als mitjans de comunicació

Per a la realització d’aquestes tasques, el curador o curadora ha de coordinar-se estretament amb l’IEB en relació amb el compliment del cronograma proposat (annex 2).

12. Presentació de projectes

Els interessats a participar en la present convocatòria han de presentar la documentació següent:

Un correu electrònic amb un breu text de presentació

El DNI o passaport escanejat, adjunt al correu electrònic

La proposta de projecte en un únic arxiu PDF en baixa resolució (identificat amb el nom i cognoms de la curadora o curador), adjunta al correu electrònic.

La proposta es pot presentar en català o castellà i ha d’incloure el següent:

· la portada amb el nom complet i les dades de contacte de la curadora o curador que presenta la candidatura

· un dossier descriptiu i la proposta de l’artista participant (màxim 2 pàgines de text, sense incloure les fotos)

· la trajectòria professional del curador o curadora, amb un dossier d’una selecció representativa dels projectes realitzats

· la trajectòria professional de l’artista, amb un portafoli amb una selecció representativa dels projectes realitzats

· les imatges en baixa resolució de les obres proposades

· el càlcul i desglossament per partides del pressupost previst

· les instruccions relatives al muntatge o qualsevol especificitat tècnica a tenir en compte

Només s’acceptarà una proposta de projecte per participant.

13. Termini de recepció de projectes

El termini per a la recepció dels projectes finalitza el 14 de gener de 2024, a les 23.00 h. No es tindrà en compte cap sol·licitud de participació enviada amb posterioritat al termini marcat.

14. Enviament dels projectes

Els projectes s’han d’enviar a l’adreça electrònica de l’IEB opencall@iebalearics.org, indicant en el missatge «Inscripció open call: projecte de comissariat per a ARCOmadrid 2024». L’IEB confirmarà la recepció de la inscripció a la convocatòria.

L’IEB assignarà a cada projecte presentat un número de referència, que s’utilitzarà per comunicar el total de punts obtinguts de tots els projectes de manera anònima.

15. Resolució

El curador o curadora del projecte guanyador rebrà un correu electrònic de confirmació de la seva selecció per part de l’IEB, al qual ha de respondre acceptant l’encàrrec de comissariat.

Resolt aquest tràmit, l’IEB informarà tots els participants del resultat final mitjançant un correu electrònic i publicarà el resultat de la selecció final al seu web.

Més informació
En cas de preguntes o consultes, podeu contactar amb Karen Müller, tècnica d’arts visuals de l’IEB (kmueller@iebalearics.org; 971 17 89 96).

 

 

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació.